Tên sách: Giáo trình kinh doanh chứng khoán

Loại hình tài liệu:: Sách
Tác giả:
Thông tin xuất bản: H.; Bách Khoa Hà Nội; 2015
Chủ đề: Chứng khoán
Phân loại: 332.64; GIA
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Giáo trình kinh doanh chứng khoán / Tô Kim Ngọc, Nguyễn Thanh Phương chủ biên; Bùi Thị Thanh Hương,... biên soạn .- H. : Bách Khoa Hà Nội , 2015 .- 619 tr. ; 24 cm
19 / 20 cuốn sẵn sàng
Mã đăng ký cá biệt
 • SV.034869 | Kho sách Tầng 2 | Sẵn sàng
 • SV.034870 | Kho sách Tầng 2 | Sẵn sàng
 • SV.034871 | Kho sách Tầng 2 | Sẵn sàng
 • SV.034872 | Kho sách Tầng 2 | Sẵn sàng
 • SV.034873 | Kho sách Tầng 2 | Sẵn sàng
 • SV.034874 | Kho sách Tầng 2 | Sẵn sàng
 • SV.034875 | Kho sách Tầng 2 | Sẵn sàng
 • SV.034876 | Kho sách Tầng 2 | Sẵn sàng
 • SV.034877 | Kho sách Tầng 2 | Sẵn sàng
 • SV.034878 | Kho sách Tầng 2 | Sẵn sàng
 • SV.034879 | Kho sách Tầng 2 | Sẵn sàng
 • SV.034880 | Kho sách Tầng 2 | Sẵn sàng
 • SV.034881 | Kho sách Tầng 2 | Sẵn sàng
 • SV.034882 | Kho sách Tầng 2 | Sẵn sàng
 • SV.034883 | Kho sách Tầng 2 | Sẵn sàng
 • SV.034884 | Kho sách Tầng 2 | Sẵn sàng
 • SV.034885 | Kho sách Tầng 2 | Sẵn sàng
 • SV.034886 | Kho sách Tầng 2 | Sẵn sàng
 • SV.034887 | Kho sách Tầng 2 | Sẵn sàng
 • SV.034888 | Kho sách Tầng 2 | Sẵn sàng