Tên sách: 4 quy luật bất biến trong bán hàng,100 câu chuyện cảm hứng về nghệ thuật bán hàng đỉnh cao

Loại hình tài liệu:: Sách
Tác giả: Trịnh Minh Thảo
Phân loại: 658.85; TRT
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: 4 quy luật bất biến trong bán hàng : 100 câu chuyện cảm hứng về nghệ thuật bán hàng đỉnh cao / Trịnh Minh Thảo .- Tp. HCM : Nxb Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh , 2017 .- 385 tr. ; 21 cm .- 9786045870693
Không có có bản số trong Thư viện
30 / 30 cuốn sẵn sàng
Mã đăng ký cá biệt
 • BNS.008612 | Thư viện Bắc Ninh | Sẵn sàng
 • BNS.008613 | Thư viện Bắc Ninh | Sẵn sàng
 • BNS.008614 | Thư viện Bắc Ninh | Sẵn sàng
 • PYS.017166 | Thư viện Phú Yên | Sẵn sàng
 • PYS.017167 | Thư viện Phú Yên | Sẵn sàng
 • SV.048657 | Kho sách Tầng 4 | Sẵn sàng
 • SV.048658 | Kho sách Tầng 4 | Sẵn sàng
 • SV.048659 | Kho sách Tầng 4 | Sẵn sàng
 • SV.048660 | Kho sách Tầng 4 | Sẵn sàng
 • SV.048661 | Kho sách Tầng 4 | Sẵn sàng
 • SV.048662 | Kho sách Tầng 4 | Sẵn sàng
 • SV.048663 | Kho sách Tầng 4 | Sẵn sàng
 • SV.048664 | Kho sách Tầng 4 | Sẵn sàng
 • SV.048665 | Kho sách Tầng 4 | Sẵn sàng
 • SV.048666 | Kho sách Tầng 4 | Sẵn sàng
 • SV.048667 | Kho sách Tầng 4 | Sẵn sàng
 • SV.048668 | Kho sách Tầng 4 | Sẵn sàng
 • SV.048669 | Kho sách Tầng 4 | Sẵn sàng
 • SV.048670 | Kho sách Tầng 4 | Sẵn sàng
 • SV.048671 | Kho sách Tầng 4 | Sẵn sàng
 • SV.048672 | Kho sách Tầng 4 | Sẵn sàng
 • SV.048673 | Kho sách Tầng 4 | Sẵn sàng
 • SV.048674 | Kho sách Tầng 4 | Sẵn sàng
 • SV.048675 | Kho sách Tầng 4 | Sẵn sàng
 • SV.048676 | Kho sách Tầng 4 | Sẵn sàng
 • SV.048677 | Kho sách Tầng 4 | Sẵn sàng
 • SV.048678 | Kho sách Tầng 4 | Sẵn sàng
 • SV.048679 | Kho sách Tầng 4 | Sẵn sàng
 • SV.048680 | Kho sách Tầng 4 | Sẵn sàng
 • SV.048681 | Kho sách Tầng 4 | Sẵn sàng