Bài tập & bài giải Thanh toán quốc tế

tác giả
Phân loại: Không xác định
Loại hình tài liệu: Không xác định
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Bài tập & bài giải Thanh toán quốc tế / Nguyễn Văn Tiến chủ biên; Nguyễn Thị Hồng Hải,... biên soạn .- H. : Đại học Kinh tế Quốc dân , 2021 .- 634 tr. ; 21 cm
Không có sách trong thư viện