Câu hỏi và bài tập quản trị ngân hàng

tác giả
Phân loại: Không xác định
Loại hình tài liệu: Không xác định
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Câu hỏi và bài tập quản trị ngân hàng : Tài liệu lưu hành nội bộ / Đỗ Thị Kim Hảo chủ biên ; Nguyễn Thùy Dương,... biên soạn .- H. : Hồng Đức , 2020 .- 72 tr. ; 21 cm
Không có sách trong thư viện