Quản trị tài chính công ty đa quốc gia

tác giả
Phân loại: Không xác định
Loại hình tài liệu: Không xác định
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Quản trị tài chính công ty đa quốc gia / Khoa Tài chính - Học viện Ngân hàng .- H. : Học viện Ngân hàng , 2021 .- 248 tr.
Không có sách trong thư viện