Giáo trình Luật Ngân hàng Việt Nam

tác giả
Phân loại: Không xác định
Loại hình tài liệu: Không xác định
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Giáo trình Luật Ngân hàng Việt Nam / Nguyễn Thái Hà chủ biên; Đỗ Mạnh Phương,... biên soạn .- H. : Lao động , 2021 .- 392 tr. ; 21 cm
Không có sách trong thư viện