Digital Business and E-Commerce Management: Strategy, Implementation and Practice

tác giả Chaffey, Dave
Phân loại: Không xác định
Loại hình tài liệu: Kinh tế chuyên ngành
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Digital Business and E-Commerce Management: Strategy, Implementation and Practice : Pearson , 2019 .- 9781292193335
Không có sách trong thư viện