Management a practical introduction

tác giả Kinicki, Angelo
Phân loại: Sách
Loại hình tài liệu: Kinh tế chuyên ngành
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Management a practical introduction / Angelo Kinicki, Denise Breaux Soignet : McGraw-Hill , 2021 .- 9781265017750
Không có sách trong thư viện