Entrepreneurship

tác giả Hisrich, Robert
Phân loại: Sách
Loại hình tài liệu: Kinh tế chuyên ngành
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Entrepreneurship / Robert Hisrich, Michael Peters, Dean Shepherd : McGraw-Hill Education , 2021 .- 9781260565621
Không có sách trong thư viện