Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin

tác giả
Phân loại: Sách
Loại hình tài liệu: Không xác định
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin : dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị / Ngô Tuấn Nghĩa chủ biên; Phạm Văn Dũng, ... biên soạn .- H. : Chính trị quốc gia sự thật , 2021 .- 292 tr. ; 21 cm .- 9786045765883
Không có sách trong thư viện