Các nhân tố tác động đến gian lận thương mại quốc tế ở Việt Nam

Phân loại: Không xác định
Loại hình tài liệu: Không xác định
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Các nhân tố tác động đến gian lận thương mại quốc tế ở Việt Nam : Đề tài tham gia xét tặng giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong Cơ sở giáo dục Đại học năm 2021. Giải Nhất / Nguyễn Thị Diệu Linh, Nguyễn Thị Huyền Trang; Đoàn Ngọc Thắng hướng dẫn .- H. : Học viện Ngân hàng , 2021 .- 92 tr
Không có sách trong thư viện