Độ phân mảnh vốn tự có của thị trường và các nhân tố ảnh hưởng tới độ phân mảnh vốn tự có của thị trường: Nghiên cứu thực nghiệm tại một số quốc gia đang phát triển ở Châu Á

tác giả Dương Hoàng Anh
Phân loại: Không xác định
Loại hình tài liệu: Không xác định
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Độ phân mảnh vốn tự có của thị trường và các nhân tố ảnh hưởng tới độ phân mảnh vốn tự có của thị trường: Nghiên cứu thực nghiệm tại một số quốc gia đang phát triển ở Châu Á : Đề tài tham dự cuộc thi “sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Học viện Ngân hàng năm học 2020-2021. Giải ba / Dương Hoàng Anh; Trương Thị Thùy Dương hướng dẫn .- H. : Học viện Ngân hàng , 2021 .- 77 tr. ; 29 cm
Không có sách trong thư viện