Các nhân tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ e-logistics

Phân loại: Không xác định
Loại hình tài liệu: Không xác định
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Các nhân tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ e-logistics : Đề tài tham dự cuộc thi “sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Học viện Ngân hàng năm học 2020-2021. Giải Nhì / Nguyễn Phương Hồng Nhung, Nguyễn Thị Quyên; Trần Ngọc Mai hướng dẫn .- H. : Học viện Ngân hàng , 2021 .- 82 tr. ; 29 cm
Không có sách trong thư viện