Các Nhân Tố Phi Tài Chính Ảnh Hưởng Đến Tiền Công Lao Động Trong Doanh Nghiệp Nhỏ Và Siêu Nhỏ Tại Hà Nội

Phân loại: Không xác định
Loại hình tài liệu: Không xác định
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Các Nhân Tố Phi Tài Chính Ảnh Hưởng Đến Tiền Công Lao Động Trong Doanh Nghiệp Nhỏ Và Siêu Nhỏ Tại Hà Nội : Đề tài tham dự cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Học viện Ngân hàng năm học 2020-2021. Giải Khuyến khích / Nguyễn Thi Việt Hằng, Ngô Thị Hồng Diên; Đỗ Ngọc Trâm hướng dẫn .- H. : Học viện Ngân hàng , 2021 .- 104 tr. ; 29 cm
Không có sách trong thư viện