Đánh giá tính bền vững của nợ công ở Việt Nam giai đoạn 2012-2020

tác giả Phạm Mai Oanh
Phân loại: Không xác định
Loại hình tài liệu: Không xác định
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Đánh giá tính bền vững của nợ công ở Việt Nam giai đoạn 2012-2020 : Đề tài tham dự cuộc thi “sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Học viện Ngân hàng năm học 2020-2021. Giải Ba / Phạm Mai Oanh, Trần Cẩm Liên, Vũ Thùy Dương; Phạm Mạnh Hùng hướng dẫn .- H. : Học viện Ngân hàng , 2021 .- 80 tr. ; 29 cm
Không có sách trong thư viện