Ảnh hưởng của công bố thông tin đến hành vi chấp nhận rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Phân loại: Không xác định
Loại hình tài liệu: Không xác định
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Ảnh hưởng của công bố thông tin đến hành vi chấp nhận rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam : Đề tài tham dự cuộc thi “sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Học viện Ngân hàng năm học 2020-2021. Giải Ba / Nguyễn Thúy Hằng, Phạm Huyền Phương, Đinh Quang Huy...; Phạm Mạnh Hùng hướng dẫn .- H. : Học viện Ngân hàng , 2021 .- 106 tr. ; 29 cm
Không có sách trong thư viện