Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua sắm hợp kênh OMNICHANNEL của người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Hà Nội

tác giả Phạm Minh Ánh
Phân loại: Không xác định
Loại hình tài liệu: Không xác định
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua sắm hợp kênh OMNICHANNEL của người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Hà Nội : Đề tài tham gia xét tặng giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học năm 2021 - Giải ba / Phạm Minh Ánh, Bùi Minh Ngọc, Lê Thị Xuân Mai...; Vũ Thị Kim Chi hướng dẫn .- H. : Học viện Ngân hàng , 2021 .- 124 tr. ; 29 cm
Không có sách trong thư viện