Ảnh hưởng của các nhân tố trong định danh điện tử eKYC đến ý định sử dụng các dịch vụ ngân hàng của người dân trên địa bàn Hà Nội

Phân loại: Không xác định
Loại hình tài liệu: Không xác định
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Ảnh hưởng của các nhân tố trong định danh điện tử eKYC đến ý định sử dụng các dịch vụ ngân hàng của người dân trên địa bàn Hà Nội : Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên dự thi cấp phân viện Học viện Ngân hàng năm học 2020-2021. Giải Ba / Nguyễn Thị Thúy Hiền, Bạch Thị Linh; Nguyễn Phi Nga hướng dẫn .- H. : Học viện Ngân hàng , 2021 .- 79 tr. ; 29 cm
Không có sách trong thư viện