Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi chấp nhận sử dụng dịch vụ thanh toán bằng phương thức quét mã QR của người tiêu dùng tại Việt Nam

tác giả
Phân loại: Không xác định
Loại hình tài liệu: Không xác định
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi chấp nhận sử dụng dịch vụ thanh toán bằng phương thức quét mã QR của người tiêu dùng tại Việt Nam : Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên dự thi cấp Học viện Ngân hàng năm học 2020 – 2021. Giải khuyến khích. / Đỗ Tuấn Thành, Hoàng Mai Linh, Trần Thùy Dương; Nguyễn Minh Loan hướng dẫn .- H. : Học viện Ngân hàng , 2021 .- 140 tr. ; 29 cm
Không có sách trong thư viện