Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người tiêu dùng nông thôn Đồng bằng Sông Hồng với việc mua sắm trực tuyến

tác giả Lê Đình Văn
Phân loại: Không xác định
Loại hình tài liệu: Không xác định
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người tiêu dùng nông thôn Đồng bằng Sông Hồng với việc mua sắm trực tuyến : Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên dự thi cấp Học viện Ngân hàng năm học 2020 – 2021. Giải Khuyến khích / Lê Đình Văn, Nguyễn Thị Nhật Hạ; Ngô Thu Hoàng hướng dẫn .- H. : Học viện Ngân hàng , 2021 .- 114 tr. ; 29 cm
Không có sách trong thư viện