Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng cá nhân trước tội phạm công nghệ cao trong hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam

tác giả
Phân loại: Không xác định
Loại hình tài liệu: Không xác định
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng cá nhân trước tội phạm công nghệ cao trong hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam : Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2020 – 2021. Giải Khuyến khích / Nguyễn Thị Tú Trinh,...; Đỗ Thị Minh Phượng hướng dẫn .- H. : Học viện Ngân hàng , 2021 .- 116 tr. ; 29 cm
Không có sách trong thư viện