Ảnh hưởng của người ảnh hưởng (influencer) đến ý định tiêu dùng thực phẩm của giới trẻ Hà Nội

Phân loại: Không xác định
Loại hình tài liệu: Không xác định
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Ảnh hưởng của người ảnh hưởng (influencer) đến ý định tiêu dùng thực phẩm của giới trẻ Hà Nội : Đề tài tham dự cuộc thi “sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Học viện Ngân hàng năm học 2020-2021. Giải Ba / Phạm Hồng Hạnh, Hoàng Ngọc Mai, Trần Khánh Linh Vũ...; Phạm Đức Anh hướng dẫn .- H. : Học viện Ngân hàng , 2021 .- 114 tr. ; 29 cm
Không có sách trong thư viện