Mối quan hệ giữa chất lượng rổ hàng hóa xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế: Góc nhìn mới từ thực nghiệm và lý thuyết

tác giả
Phân loại: Không xác định
Loại hình tài liệu: Không xác định
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Mối quan hệ giữa chất lượng rổ hàng hóa xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế: Góc nhìn mới từ thực nghiệm và lý thuyết : Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên dự thi cấp Học viện Ngân hàng năm học 2020 – 2021. Giải Ba / Đỗ Hải Yến, ...; An Như Hưng hướng dẫn .- H. : Học viện Ngân hàng , 2021 .- 65 tr. ; 29 cm
Không có sách trong thư viện