Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua sắm trực tuyến qua sàn thương mại điện tử tại Việt Nam

tác giả
Phân loại: Không xác định
Loại hình tài liệu: Không xác định
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua sắm trực tuyến qua sàn thương mại điện tử tại Việt Nam : Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên dự thi Cấp Học viện Ngân hàng năm học 2020 – 2021. Giải Khuyến khích / Vũ Thị Huyền Trang,...; Nguyễn Thị Thanh Tân hướng dẫn .- H. : Học viện Ngân hàng , 2021 .- 112 tr. ; 29 cm
Không có sách trong thư viện