Các nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của các doanh nghiệp du lịch niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn Covid-19

tác giả
Phân loại: Không xác định
Loại hình tài liệu: Không xác định
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Các nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của các doanh nghiệp du lịch niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn Covid-19 : Đề tài tham dự cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Học viện Ngân hàng năm học 2020-2021. Giải Khuyến khích / Hoàng Diệu Linh, ...; Nguyễn Thị Khánh Phương hướng dẫn .- H. : Học viện Ngân hàng , 2021 .- 78 tr. ; 29 cm
Không có sách trong thư viện