Dự báo chứng khoán sử dụng phương pháp học sâu

tác giả
Phân loại: Không xác định
Loại hình tài liệu: Không xác định
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Dự báo chứng khoán sử dụng phương pháp học sâu : Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2020 – 2021. Giải Khuyến khích / Vũ Văn Duy, Nguyễn Tuấn Chung, Nguyễn Hồng Phong; Ngô Thùy Linh hướng dẫn .- H. : Học viện Ngân hàng , 2021 .- 91 tr. ; 29 cm
Không có sách trong thư viện