Nghiên cứu ảnh hưởng của nhóm nhân tố Trách nhiệm xã hội, Tính minh bạch và Danh tiếng đối với Chất lượng mối quan hệ và Lòng trung thành của khách hàng trong ngành ngân hàng

Phân loại: Không xác định
Loại hình tài liệu: Không xác định
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Nghiên cứu ảnh hưởng của nhóm nhân tố Trách nhiệm xã hội, Tính minh bạch và Danh tiếng đối với Chất lượng mối quan hệ và Lòng trung thành của khách hàng trong ngành ngân hàng : Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên dự thi cấp phân viện Học viện Ngân hàng năm học 2020-2021. Khuyến khích / Hà Thị Phương Loan; Đỗ Thị Thúy An; Vũ Thị Kim Chi hướng dẫn .- H. : Học viện Ngân hàng , 2021 .- 90 tr. ; 29 cm
Không có sách trong thư viện