Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới quyết định sử dụng dịch vụ internet banking của người tiêu dùng Việt Nam

tác giả
Phân loại: Không xác định
Loại hình tài liệu: Không xác định
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới quyết định sử dụng dịch vụ internet banking của người tiêu dùng Việt Nam : Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên dự thi cấp phân viện Học viện Ngân hàng năm học 2020-2021 / Vũ Thị Thu Trà,...; Vũ Thị Kim Chi hướng dẫn .- H. : Học viện Ngân hàng , 2021 .- 121 tr. ; 29 cm
Không có sách trong thư viện