Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ mua sắm trực tuyến của sinh viên khối ngành kinh tế tại Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

tác giả Phạm Mai Hoa
Phân loại: Không xác định
Loại hình tài liệu: Không xác định
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ mua sắm trực tuyến của sinh viên khối ngành kinh tế tại Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 : Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên dự thi cấp phân viện Học viện Ngân hàng năm học 2020-2021. Giải ba / Phạm Mai Hoa, Trịnh Đỗ Anh Châu, Phạm Đức Anh hướng dẫn .- H. : Học viện Ngân hàng , 2021 .- 129 tr. ; 29 cm
Không có sách trong thư viện