Nghiên cứu các nhân tố tác động hành vi tiêu dùng xanh của thế hệ Z tại Việt Nam

tác giả
Phân loại: Không xác định
Loại hình tài liệu: Không xác định
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Nghiên cứu các nhân tố tác động hành vi tiêu dùng xanh của thế hệ Z tại Việt Nam : Đề tài tham dự cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Học viện Ngân hàng năm học 2020-2021. Giải Khuyến khích / Nguyễn Thị Như Quỳnh,...; Mai Hương Giang hướng dẫn .- H. : Học viện Ngân hàng , 2021 .- 130 tr. ; 29 cm
Không có sách trong thư viện