Capital Structure and Its Determinants: Evidence from Vietnam

tác giả
Phân loại: Không xác định
Loại hình tài liệu: Không xác định
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Capital Structure and Its Determinants: Evidence from Vietnam : Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên dự thi cấp phân viện Học viện Ngân hàng năm học 2020-2021. Khuyến khích / Nguyen Gia Tan, ...; Nguyen Thi Le Thanh hướng dẫn .- H. : Học viện ngân hàng , 2021 .- 88 tr. ; 29 cm
Không có sách trong thư viện