Hiệu quả hoạt động Logistics tại các quốc gia Châu Á - một số đề xuất đối với Việt Nam

tác giả
Phân loại: Không xác định
Loại hình tài liệu: Không xác định
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Hiệu quả hoạt động Logistics tại các quốc gia Châu Á - một số đề xuất đối với Việt Nam : Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên dự thi Cấp Học viện Ngân hàng năm học 2020 – 2021. Giải Khuyến khích / Trịnh Thùy Trang,...; . Trần Nguyễn Hợp Châu hướng dẫn .- H. : Học viện Ngân hàng , 2021 .- 86 tr. ; 29 cm
Không có sách trong thư viện