Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua xanh của người tiêu dùng trẻ tại Hà Nội (tiếp cận theo Mô hình thuyết hành vi có kế hoạch TPB và Lý thuyết kiểm soát sự sợ hãi TMT)”

tác giả
Phân loại: Không xác định
Loại hình tài liệu: Không xác định
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua xanh của người tiêu dùng trẻ tại Hà Nội (tiếp cận theo Mô hình thuyết hành vi có kế hoạch TPB và Lý thuyết kiểm soát sự sợ hãi TMT)” : Đề tài tham dự cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Học viện Ngân hàng năm học 2020-2021. Giải Khuyến khích / Nguyễn Hoàng Gia Linh, ...; Nguyễn Hoài Nam hướng dẫn .- H. : Học viện ngân hàng , 2021 .- 103 tr. ; 29 cm
Không có sách trong thư viện