Ảnh hưởng của thực hiện trách nhiệm xã hội đến kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam

tác giả
Phân loại: Không xác định
Loại hình tài liệu: Không xác định
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Ảnh hưởng của thực hiện trách nhiệm xã hội đến kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam : Đề tài nghiên cứu khoa học. Giải Khuyến khích / Nguyễn Hoàng Mai Nhật,...; Trần Ngọc Mai hướng dẫn .- H. : Học viện Ngân hàng , 2021 .- 91 tr. ; 29 cm
Không có sách trong thư viện