Đánh giá mức độ nhận diện thương hiệu Biti’s của sinh viên trên địa bàn Hà Nội

tác giả
Phân loại: Không xác định
Loại hình tài liệu: Không xác định
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Đánh giá mức độ nhận diện thương hiệu Biti’s của sinh viên trên địa bàn Hà Nội : Đề tài tham dự cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Học viện Ngân hàng năm học 2020-2021. Giải Khuyến khích / Nguyễn Quang Huy, ...; Nguyễn Hoài Nam hướng dẫn .- H. : Học viện ngân hàng , 2021 .- 74 tr. ; 29 cm
Không có sách trong thư viện