Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên của các Ngân hàng thương mại Việt Nam

tác giả
Phân loại: Không xác định
Loại hình tài liệu: Không xác định
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên của các Ngân hàng thương mại Việt Nam : Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên dự thi Cấp Học viện Ngân hàng năm học 2020 – 2021. Giải Khuyến khích / Đinh Phương Ly, ...; Tạ Thanh Huyền hướng dẫn .- H. : Học viện ngân hàng , 2021 .- 79 tr. ; 29 cm
Không có sách trong thư viện