Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng Internet banking của các KHCN tại Hà Nội

tác giả Cao Khánh Ly
Phân loại: Không xác định
Loại hình tài liệu: Không xác định
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng Internet banking của các KHCN tại Hà Nội : Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên dự thi Cấp Học viện Ngân hàng năm học 2020 – 2021. Giải Khuyến khích / Cao Khánh Ly , Tô Khánh Huyền ; Trần Ngọc Mai hướng dẫn .- H. : Học viện ngân hàng , 2021 .- 84 tr. ; 29 cm
Không có sách trong thư viện