Đánh giá ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đến biến động giá chứng khoán nhóm ngành tài chính trên sàn chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

tác giả
Phân loại: Không xác định
Loại hình tài liệu: Không xác định
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Đánh giá ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đến biến động giá chứng khoán nhóm ngành tài chính trên sàn chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh : Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên dự thi Cấp Học viện Ngân hàng năm học 2020 – 2021. Giải Khuyến khích / Nguyễn Bảo Ngọc, ...; Phạm Mạnh Hùng hướng dẫn .- H. : Học viện ngân hàng , 2021 .- 84 tr. ; 29 cm
Không có sách trong thư viện