Tên sách: Kiểm toán nội bộ ngân hàng thương mại

Loại hình tài liệu:: Không xác định
Tác giả:
Thông tin xuất bản: H.; ; 2017
Tóm tắt:
Phân loại: 332.12; KIE
Kho:
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Kiểm toán nội bộ ngân hàng thương mại : Sách chuyên khảo / Nguyễn Hồng Yến chủ biên; Đặng Thế Tùng, ... biên soạn .- H. , 2017 .- 286 tr.
Không có bản in trong thư viện