Tên sách: Artificial intelligence and machine learning for business for non-engineers

Loại hình tài liệu:: Không xác định
Tác giả: Jones, Stephan
Thông tin xuất bản: Boca Raton; CRC Press; 2020
Tóm tắt:
Phân loại: 006.3; JON
Kho:
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Artificial intelligence and machine learning for business for non-engineers / Stephan Jones, Frank M Groom .- Boca Raton : CRC Press , 2020 .- xv, 147 p. ; 24 cm
Không có bản in trong thư viện