Tên sách: Bài giảng Quản trị rủi ro

Loại hình tài liệu:: Không xác định
Tác giả:
Chủ đề: Rủi ro tài chính
Phân loại: 332.1071; BAI
Kho:
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Bài giảng Quản trị rủi ro / Phan Thị Thu Hà, ... chủ biên; Cao Đông Hưng, ... biên soạn .- H. : Đại học Kinh tế Quốc dân , 2019 .- 251 tr. ; 24 cm .- 9786049465581
Không có có bản số trong Thư viện
8 / 8 cuốn sẵn sàng
Mã đăng ký cá biệt
  • SV.051892 | Kho sách Tầng 4 | Sẵn sàng
  • SV.051893 | Kho sách Tầng 4 | Sẵn sàng
  • SV.051894 | Kho sách Tầng 4 | Sẵn sàng
  • SV.051895 | Kho sách Tầng 4 | Sẵn sàng
  • SV.051896 | Kho sách Tầng 4 | Sẵn sàng
  • SV.051897 | Kho sách Tầng 4 | Sẵn sàng
  • SV.051898 | Kho sách Tầng 4 | Sẵn sàng
  • SV.051899 | Kho sách Tầng 4 | Sẵn sàng