Tên sách: Giáo trình khởi sự kinh doanh

Loại hình tài liệu:: Không xác định
Tác giả:
Chủ đề: Kinh doanh
Phân loại: 658.11071; GIA
Kho:
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Giáo trình khởi sự kinh doanh / Nguyễn Ngọc Huyền chủ biên; .- H. : Đại học Kinh tế Quốc dân , 2020 .- 246 tr. ; 21 cm
Không có có bản số trong Thư viện
31 / 31 cuốn sẵn sàng
Mã đăng ký cá biệt
 • SV.049681 | Kho sách mượn CLC | Sẵn sàng
 • SV.049682 | Kho sách mượn CLC | Sẵn sàng
 • SV.049683 | Kho sách mượn CLC | Sẵn sàng
 • SV.049684 | Kho sách mượn CLC | Sẵn sàng
 • SV.049685 | Kho sách mượn CLC | Sẵn sàng
 • SV.049686 | Kho sách mượn CLC | Sẵn sàng
 • SV.049687 | Kho sách mượn CLC | Sẵn sàng
 • SV.049688 | Kho sách mượn CLC | Sẵn sàng
 • SV.049689 | Kho sách mượn CLC | Sẵn sàng
 • SV.049690 | Kho sách mượn CLC | Sẵn sàng
 • SV.049691 | Kho sách mượn CLC | Sẵn sàng
 • SV.049692 | Kho sách mượn CLC | Sẵn sàng
 • SV.049693 | Kho sách mượn CLC | Sẵn sàng
 • SV.049694 | Kho sách mượn CLC | Sẵn sàng
 • SV.049695 | Kho sách mượn CLC | Sẵn sàng
 • SV.049696 | Kho sách mượn CLC | Sẵn sàng
 • SV.049697 | Kho sách mượn CLC | Sẵn sàng
 • SV.049698 | Kho sách mượn CLC | Sẵn sàng
 • SV.049699 | Kho sách mượn CLC | Sẵn sàng
 • SV.049700 | Kho sách mượn CLC | Sẵn sàng
 • SV.049701 | Kho sách mượn CLC | Sẵn sàng
 • SV.049702 | Kho sách mượn CLC | Sẵn sàng
 • SV.049703 | Kho sách mượn CLC | Sẵn sàng
 • SV.049704 | Kho sách mượn CLC | Sẵn sàng
 • SV.049705 | Kho sách mượn CLC | Sẵn sàng
 • SV.049706 | Kho sách mượn CLC | Sẵn sàng
 • SV.049707 | Kho sách mượn CLC | Sẵn sàng
 • SV.049708 | Kho sách mượn CLC | Sẵn sàng
 • SV.049709 | Kho sách mượn CLC | Sẵn sàng
 • SV.049710 | Kho sách mượn CLC | Sẵn sàng
 • SV.049711 | Kho sách mượn CLC | Sẵn sàng