Tên sách: Hướng dẫn kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan, đơn vị, tổ chức

Loại hình tài liệu:: Không xác định
Tác giả: Tăng Bình
Thông tin xuất bản: H.; Hồng Đức; 2021
Phân loại: 343.597023; TAB
Kho:
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Hướng dẫn kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan, đơn vị, tổ chức : Tài liệu phòng chống tham nhũng / Tăng Bình, Ái Phương tuyển chọn .- H. : Hồng Đức , 2021 .- 408 tr ; 27 cm .- 9786043189704
Không có có bản số trong Thư viện
3 / 3 cuốn sẵn sàng
Mã đăng ký cá biệt
  • SV.051813 | Kho sách Tầng 2 | Sẵn sàng
  • SV.051814 | Kho sách Tầng 2 | Sẵn sàng
  • SV.051815 | Kho sách Tầng 2 | Sẵn sàng