Tên sách: Giáo trình lý thuyết thuế

Loại hình tài liệu:: Không xác định
Tác giả:
Thông tin xuất bản: H.; Tài chính; 2010
Chủ đề:
Phân loại: 336.20071; GIA
Kho:
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Giáo trình lý thuyết thuế / Đỗ Đức Minh, Nguyễn Việt Cường chủ biên; Nguyễn Thị Liên,...biên soạn .- H. : Tài chính , 2010 .- 235 tr. ; 21 cm
Không có có bản số trong Thư viện
15 / 15 cuốn sẵn sàng
Mã đăng ký cá biệt
 • SV.051877 | Kho sách Tầng 2 | Sẵn sàng
 • SV.051878 | Kho sách Tầng 2 | Sẵn sàng
 • SV.051879 | Kho sách Tầng 2 | Sẵn sàng
 • SV.051880 | Kho sách Tầng 2 | Sẵn sàng
 • SV.051881 | Kho sách Tầng 2 | Sẵn sàng
 • SV.051882 | Kho sách Tầng 2 | Sẵn sàng
 • SV.051883 | Kho sách Tầng 2 | Sẵn sàng
 • SV.051884 | Kho sách Tầng 2 | Sẵn sàng
 • SV.051885 | Kho sách Tầng 2 | Sẵn sàng
 • SV.051886 | Kho sách Tầng 2 | Sẵn sàng
 • SV.051887 | Kho sách Tầng 2 | Sẵn sàng
 • SV.051888 | Kho sách Tầng 2 | Sẵn sàng
 • SV.051889 | Kho sách Tầng 2 | Sẵn sàng
 • SV.051890 | Kho sách Tầng 2 | Sẵn sàng
 • SV.051891 | Kho sách Tầng 2 | Sẵn sàng