Tên sách: Global supply chain and operations management

Loại hình tài liệu:: Không xác định
Tác giả: Ivanov, Dmitry
Chủ đề:
Phân loại: 658.72; IVN
Kho:
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Global supply chain and operations management : a decision-oriented introduction to the creation of value / Dmitry Ivanov, Alexander Tsipoulanidis, Jörn Schönberger .- Cham, Switzerland : Springer Nature Switzerland AG , 2019 .- 593 p. ; 27 cm .- 978-3-319-94313-8
Không có bản in trong thư viện