Tên sách: Quản trị Marketing

Loại hình tài liệu:: Không xác định
Tác giả: Kotler, Philip
Thông tin xuất bản: H.; Hồng Đức; 2020
Chủ đề: Quản trị marketing
Phân loại: 658.8; KOT
Kho:
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Quản trị Marketing / Philip Kotler, Kevin Lane Keller; Ngô Thị Ngọc Huyền,... dịch và hiệu đính .- H. : Hồng Đức , 2020 .- 902tr ; 27cm .- 9786043025880
Không có có bản số trong Thư viện
15 / 15 cuốn sẵn sàng
Mã đăng ký cá biệt
 • SV.051862 | Kho sách Tầng 4 | Sẵn sàng
 • SV.051863 | Kho sách Tầng 4 | Sẵn sàng
 • SV.051864 | Kho sách Tầng 4 | Sẵn sàng
 • SV.051865 | Kho sách Tầng 4 | Sẵn sàng
 • SV.051866 | Kho sách Tầng 4 | Sẵn sàng
 • SV.051867 | Kho sách Tầng 4 | Sẵn sàng
 • SV.051868 | Kho sách Tầng 4 | Sẵn sàng
 • SV.051869 | Kho sách Tầng 4 | Sẵn sàng
 • SV.051870 | Kho sách Tầng 4 | Sẵn sàng
 • SV.051871 | Kho sách Tầng 4 | Sẵn sàng
 • SV.051872 | Kho sách Tầng 4 | Sẵn sàng
 • SV.051873 | Kho sách Tầng 4 | Sẵn sàng
 • SV.051874 | Kho sách Tầng 4 | Sẵn sàng
 • SV.051875 | Kho sách Tầng 4 | Sẵn sàng
 • SV.051876 | Kho sách Tầng 4 | Sẵn sàng