Tên sách: Lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý & điều hành dự án đầu tư xây dựng

Loại hình tài liệu:: Không xác định
Tác giả: Thái Bá Cẩn
Thông tin xuất bản: H.; Tài chính; 2017
Phân loại: 332.678; THC
Kho:
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý & điều hành dự án đầu tư xây dựng / Thái Bá Cẩn .- H. : Tài chính , 2017 .- 838 tr. ; 24 cm .- 9786047916887
Không có có bản số trong Thư viện
15 / 15 cuốn sẵn sàng
Mã đăng ký cá biệt
 • SV.051915 | Kho sách Tầng 2 | Sẵn sàng
 • SV.051916 | Kho sách Tầng 2 | Sẵn sàng
 • SV.051917 | Kho sách Tầng 2 | Sẵn sàng
 • SV.051918 | Kho sách Tầng 2 | Sẵn sàng
 • SV.051919 | Kho sách Tầng 2 | Sẵn sàng
 • SV.051920 | Kho sách Tầng 2 | Sẵn sàng
 • SV.051921 | Kho sách Tầng 2 | Sẵn sàng
 • SV.051922 | Kho sách Tầng 2 | Sẵn sàng
 • SV.051923 | Kho sách Tầng 2 | Sẵn sàng
 • SV.051924 | Kho sách Tầng 2 | Sẵn sàng
 • SV.051925 | Kho sách Tầng 2 | Sẵn sàng
 • SV.051926 | Kho sách Tầng 2 | Sẵn sàng
 • SV.051927 | Kho sách Tầng 2 | Sẵn sàng
 • SV.051928 | Kho sách Tầng 2 | Sẵn sàng
 • SV.051929 | Kho sách Tầng 2 | Sẵn sàng