Tên sách: Nguyên lý thẩm định giá tài sản

Loại hình tài liệu:: Không xác định
Tác giả:
Thông tin xuất bản: H.; Học viện Ngân hàng; 2021
Chủ đề: Kiểm toán
Phân loại: 333.332; NGL
Kho:
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Nguyên lý thẩm định giá tài sản : Tài liệu lưu hành nội bộ / Bộ môn định giá tài sản và mua bán sáp nhập doanh nghiệp .- H. : Học viện Ngân hàng , 2021 .- 204 tr. ; 27 cm
Không có có bản số trong Thư viện
20 / 20 cuốn sẵn sàng
Mã đăng ký cá biệt
 • SV.051842 | Kho sách Tầng 2 | Sẵn sàng
 • SV.051843 | Kho sách Tầng 2 | Sẵn sàng
 • SV.051844 | Kho sách Tầng 2 | Sẵn sàng
 • SV.051845 | Kho sách Tầng 2 | Sẵn sàng
 • SV.051846 | Kho sách Tầng 2 | Sẵn sàng
 • SV.051847 | Kho sách Tầng 2 | Sẵn sàng
 • SV.051848 | Kho sách Tầng 2 | Sẵn sàng
 • SV.051849 | Kho sách Tầng 2 | Sẵn sàng
 • SV.051850 | Kho sách Tầng 2 | Sẵn sàng
 • SV.051851 | Kho sách Tầng 2 | Sẵn sàng
 • SV.051852 | Kho sách Tầng 2 | Sẵn sàng
 • SV.051853 | Kho sách Tầng 2 | Sẵn sàng
 • SV.051854 | Kho sách Tầng 2 | Sẵn sàng
 • SV.051855 | Kho sách Tầng 2 | Sẵn sàng
 • SV.051856 | Kho sách Tầng 2 | Sẵn sàng
 • SV.051857 | Kho sách Tầng 2 | Sẵn sàng
 • SV.051858 | Kho sách Tầng 2 | Sẵn sàng
 • SV.051859 | Kho sách Tầng 2 | Sẵn sàng
 • SV.051860 | Kho sách Tầng 2 | Sẵn sàng
 • SV.051861 | Kho sách Tầng 2 | Sẵn sàng