Tên sách: Corporate financial management

Loại hình tài liệu:: Không xác định
Tác giả: Lewis, Deborah
Chủ đề:
Tóm tắt:
Phân loại: 658.15; LEW
Kho:
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Corporate financial management / Deborah Lewis, Glen Arnold .- Harlow, England New York : Pearson , 2019 .- 1015 p. ; 27 cm .- 9781292140445
Không có có bản số trong Thư viện
1 / 1 cuốn sẵn sàng
Mã đăng ký cá biệt
  • NV.006113 | Phòng ITP | Sẵn sàng