Tên sách: Bài giảng Kinh tế lượng

Loại hình tài liệu:: Không xác định
Tác giả: Nguyễn Quang Dong
Thông tin xuất bản: H.; Giao thông vận tải; 2020
Chủ đề: Kinh tế lượng
Tóm tắt:
Phân loại: 330.015195071; NGD
Kho:
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Bài giảng Kinh tế lượng / Nguyễn Quang Dong .- H. : Giao thông vận tải , 2020
Không có có bản số trong Thư viện
1 / 1 cuốn sẵn sàng
Mã đăng ký cá biệt
  • SV.052017 | Kho sách Tầng 4 | Sẵn sàng